خبر

1395/10/13 تغییر در شماره جلسات
بدین‌وسیله به اطلاع اندیشه‌جویان گرامی می رساند، برخی جلسات میانۀ 500 تا 650 که در دست تدوین هستند به دلیل مطوّل‌بودن و نیز شمول بر دو مبحث در یک جلسه، توسط استاد به دو جلسۀ دو ساعته تقسیم شده‌اند؛ از میان این جلسات، دو جلسۀ 583 و 655 هستند که تقسیم‌شان سبب شد شمار جلسات، دو عدد به جلو برود. از این رو، جلسه تازه تدوین شده 647 با عنوان «زیرو دِیز و عملیات نیتروزئوس» که در سایت با شماره 646 درج شده است، این جلسه بعد از به‌روز رسانی کامل عناوین و شماره جلسات سایت با شمارۀ عرضه‌شده توسط معاونت محترم اندیشه همان شماره 647 صحیح خواهد بود.