سیر مطالعاتی «حوزه‌ی سایبر»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی علوم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات، به طور خاص مباحث مربوط به تئوری سیستم‌ها، آینده‌شناسی سیستم‌ها، سیستم سایبر، جامعه دیجیتالی، و ...
جلسات مربوط به این سیر مطالعاتی:
119 از کلبه کرامت - فلسفه‌ی سیستم (نظام)
26 از کلبه کرامت - قواعد سیستم
193 از کلبه کرامت - روی‌کرد نظام‌مدار (1)
194 از کلبه کرامت - روی‌کرد نظام‌مدار (2)
48 از کلبه کرامت - درآمدی بر جامعه‌سازی
49 از کلبه کرامت - روند طرح‌ریزی جامعه
65 از کلبه کرامت - جامعه‌ی اطلاعاتی (1)
181 از کلبه کرامت - جامعه‌ی اطلاعاتی (2) - مغز جهان (1) - زیرساخت قدرت نرم (1)
514 از کلبه کرامت - جامعه‌ی اطلاعاتی (3) - مغز جهان (2) - گوگل
328 از کلبه کرامت - کلبه‌ی دیجیتال
7 از کلبه کرامت - درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه‌ی کرامت و کلبه‌ی دیجیتالی
27 از کلبه کرامت - درآمدی بر بیوسایبورگ
63 از کلبه کرامت - جامعه‌ی بیولوژیکی (1)
203 از کلبه کرامت - روی‌کرد قدرت‌مدار
175 از کلبه کرامت - دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌1)
177 از کلبه کرامت - دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ ‌دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌2)
390 از کلبه کرامت - نظام تراز
294 از کلبه کرامت - نظام‌سازی (2) ـ به‌ سر‌ عقل ‌آمدن یک ‌انقلاب !‌ انعطاف یا‌ انحراف؟ مسئله ‌این ‌است!
155 از کلبه کرامت - چشم‌انداز 2015 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا
159 از کلبه کرامت - چشم انداز 2025 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا
562 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (4)
564 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (5)
570 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (6)
362 از کلبه کرامت - علوم اقتدارآفرین (1)
471 از کلبه کرامت - علوم اقتدارآفرین (10) - نقشه‌ی دکترینولوژی